Bel bij een acuut dreigende situatie 112. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de politie of met Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

112 bij noodsituaties

Bent u in direct gevaar? Of is iemand in uw omgeving dat? Bel dan alarmnummer 112. Dit alarmnummer is alleen voor spoedgevallen.

De politie bellen

Misschien is de situatie niet spoedeisend, maar wilt u wel snel hulp. U bent bijvoorbeeld slachtoffer of getuige geweest van geweld, maar er is geen directe dreiging meer. Dan kunt u de politie bellen op 0900 8844. U kunt dan vertellen wat er aan de hand is. Op basis van uw verhaal krijgt u hulp en advies. De politie komt bijvoorbeeld langs, of nodigt u uit om aangifte te komen doen. Of u wordt doorverwezen naar andere hulp.

Meldpunt Veilig Thuis

Meldpunt Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar voor slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld. Voor hulp en advies kunt u dit meldpunt bellen op telefoonnummer 0800-2000 (gratis). Anoniem blijven is mogelijk.

U krijgt een hulpverlener aan de lijn die naar u luistert en advies geeft over de stappen die u kunt nemen. De hulpverlener kan ook helpen bij het organiseren van verdere professionele hulp.

Melden via codewoord

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? U kunt dit ook melden door bij de balie van een apotheek het codewoord 'masker 19' te noemen. De apotheker schakelt dan Veilig Thuis in. Dit kan een uitkomst zijn als u niet op een veilige plek kunt bellen, bijvoorbeeld omdat u vanwege het coronavirus thuis moet blijven.

Ook bij vermoedens

Veilig Thuis is er niet alleen voor slachtoffers en getuigen. Ook als u het vermoeden heeft dat iemand anders slachtoffer is van geweld of misbruik, kunt u bellen met Veilig Thuis. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis.

Veilig Thuis is ook bereikbaar als het gaat om kindermishandeling.

Nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

In de nieuwe wet per 1 januari 2020 is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente.

Deze nieuwe Wet is er omdat familie, naasten of buren vaak als eerste merken dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit bij de gemeente te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Let op, u doet de melding in de gemeente waar degene waar u zich zorgen over maakt woont. Verder gelden voor het opleggen van verplichte zorg strenge eisen. Kijk voor u contact opneemt met de gemeente of één van de volgende situaties aan de hand is en waar u dan het beste terecht kunt:

  • Bij een acute crisis belt u de huisarts of 112. Dan kan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet.
  • Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met de betrokken zorgaanbieder of het CIZ (www.ciz.nl) voor hulp op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Ook bij sociale problemen zoals overlast, burenruzies of behoefte aan opvoedondersteuning biedt de Wvggz geen oplossing. Afhankelijk van uw vraag kunt u dan terecht bij uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de gemeente.

Melding

Indien u van mening bent dat u een melding kunt indienen, of het niet zeker weet, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Beekdaelen via 088-4502000 of via het mailadres sociaal@beekdaelen.nl.
 

Vermeld in uw mail dat u zich zorgen maakt en een wilt doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
Ook moet u dan uw naam, telefoonnummer vermelden en kort de redenen voor uw zorgen aangeven.

Wat gebeurt er met de melding?

Na uw melding onderzoekt neemt de gemeente mogelijk nog contact met uw op en zal gaan onderzoeken of er mogelijk verplichte zorg nodig is. Wij proberen daarbij altijd met de betrokken persoon zelf te spreken. In een verkennend onderzoek kijken we naar een aantal zaken:

  • Lijkt er inderdaad sprake te zijn van een psychische stoornis?
  • Hoe ernstig is de situatie, hoe schatten we de kans dat de betrokkene een gevaar is voor zichzelf of anderen?
  • Zijn er nog mogelijkheden voor vrijwillige zorg of hulp?

Afhankelijk van uw persoonlijke relatie met de persoon waarover een melding ingediend is, verneemt u binnen enkele weken de uitkomst van het verkennend onderzoek.

Wilt u meer weten over de Wvggz en waarom deze is ingevoerd? Lees dan verder in de onderstaande paragraaf.

Nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

1. Algemeen

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz) in. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De gemeente vormt na invoering van de Wvggz een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg voor professionals in de GGZ en het OM blijft ook bestaan.

Meer mogelijkheden voor behandeling

In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Vanuit de Wvggz kan verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Aan verplichte zorg gelden nog altijd strenge voorwaarden. De nieuwe Wvggz maakt het dus niet gemakkelijker om iemand verplichte zorg te geven of op te nemen. Wel zijn er meer mogelijkheden van verplichte zorg en kan die meer in iemands eigen omgeving en netwerk geboden worden.

Uiterste redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen. Bijvoorbeeld met welzijn, maatschappelijk werk, de woningcorporaties, zorgorganisaties, vrijwilligers en nog veel meer. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding bij zelfstandig wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Soms gaat het echter mis en dan kan de Wvggz uitkomst bieden.

2 Melding psychische hulp (Wvggz)

In de nieuwe wet is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont.

Familie, naasten of buren merken namelijk vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is.

Let wel op: verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in ernstige situaties waarin iemand zelf niet mee wil werken aan zorg. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing.

Acute crisis?

Is er sprake van een acute crisis? Bel dan de huisarts of 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel.

3 Wat mag u van de gemeente verwachten?

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of er mogelijk verplichte zorg nodig is. We proberen daarbij altijd met de betrokken persoon zelf te spreken. In een verkennend onderzoek kijken we naar een aantal zaken:

  • Lijkt er inderdaad sprake te zijn van een psychische stoornis?
  • Hoe ernstig is de situatie, hoe schatten we de kans dat de betrokkene een gevaar is voor zichzelf of anderen?
  • Zijn er nog mogelijkheden voor vrijwillige zorg of hulp?

Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie om een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen. Het Openbaar Ministerie vraagt een onafhankelijk psychiater om verder onderzoek te doen en medische beoordeling te doen dat echt sprake is van psychische problemen. De rechter beslist uiteindelijk mede op basis van de medische beoordeling of verplichte zorg wordt ingezet.

Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Bent u een naast familielid?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u binnen enkele weken de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. U kunt in uw gesprek met de gemeente vragen of dat voor u het geval is.

Geen terugkoppeling

Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan voeren wij het verkennend onderzoek uit maar kunnen wij u niet over de uitkomst informeren. Dat valt onder iemands privacy

Vergelijk hulpaanbod